การประชุมประจำปีวันที่ 27 มกราคม 2558


 อยากทราบว่าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่ 27 มกราคม 2558 สมาชิกคนอื่นท่ี่ไม่ใช่ผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมฟังด้วยได้ไหมค่ะผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกข้าราชการบำนาญ :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-09 10:08:20 IP : 223.205.88.170


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3759163)

ตอบเพื่อนสมาชิกคร้าบ...

                ท่านสามารถเข้าร่วมรับฟังได้  แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมเหมือนผู้แทนสมาชิกที่ท่านเลือกตั้งเข้ามานะครับ  (ควรแจ้งฝ่ายจัดการทราบหน่อยก็ดีเพราะว่ามีเรื่องการเตรียมอาหารว่าง  บางทีประชุมนานถึงภาคบ่ายอาจมีอาหารกลางวัน  ซึ่งจะทำให้บริการไม่เพียงพอได้ครับ)   ทั้งนี้  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากข้อบังคับสหกรณ์ฯกำหนดไว้เช่นนั้น  เวทีประชุมใหญ่ผู้เข้าประชุมและมีอำนาจหน้าที่คือผู้แทนสมาชิก ครับผม

(ข้อบังคับ) ข้อ    69.    องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่       โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก    สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ

ผู้สังเกตการณ์ได้  แ ต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้

(ข้อบังคับ)  ข้อ   71.     อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย           เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)    รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2)    พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

(3)    พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์

(4)    รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ

(5)    พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

(6)    พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน

(7)    อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(8)    พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์

(9)    กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ  กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                            และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์                        รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 

(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก                            ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 16:44:50 IP : 223.207.248.1351


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด