ตามกฎหมายทีแท้จริงกรมบังคับคดีสามารถอายัดเงินปันผลสหกรณ์ได้หรือไม่


       ที่             เรื่อง แจ้งขออายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

                         ด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีหนังสือที่ ยธ๐๕๑๙.๐๑(๖)/๐๒๔๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  แจ้งว่า ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้ออกหมายบังคับคดีกับดาบตำรวจสมพงษ์ สุพันธ์ จำเลย ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๑๐/๒๕๕๐  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ  ให้สหกรณ์ ฯ ส่งเงินเฉลี่ยคืนของจำเลยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ (น่าจะเป็นปีบัญชี พ.ศ.๒๕๕๑) และปีต่อ ๆ ไป จนกว่าจะครบหนี้  กับเงินค่าหุ้นกรณีพ้นจากการเป็นสมาชิก แก่สำนักงานบังคับคดี

ฝ่ายจัดการได้หารือกับนักกฎหมายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้ให้ความเห็นว่า สหกรณ์ฯ ไม่ควรรับอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของดาบสมพงษ์ สุพันธ์ ได้ เพราะการแจ้งอายัดให้สหกรณ์ฯ ส่งเงินค่าหุ้น  เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของดาบสมพงษ์ สุพันธ์ แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ

๑) เงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์นั้น ถือว่าเป็นทุนขอสหกรณ์ และได้รับการคุ้มครองตามความพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๔๒ วรรคสอง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น ในระหว่างที่สมาชิกภาพยังไม่สิ้นสุด  ดังนั้นตราบใดที่จำเลยยังคงมีสมาชิกภาพของสหกรณ์อยู่  ย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับวิธีการดำเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์หรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นนั้น  การที่จะคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกได้นั้น  ต้องได้ความว่าหุ้นของสมาชิกอันเป็นส่วนหนึ่งของทุนดำเนินการของสหกรณ์ไม่ต้องรับภาระการขาดทุน  ซึ่งการจะทราบว่าขาดทุนหรือไม่  ก็ต่อเมื่อสหกรณ์มีการประชุมใหญ่สมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อรับทราบและรับรองรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  และ  งบดุลซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิ้น และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดและผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเสียก่อน สมาชิกจึงจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นดังกล่าว   และในกรณีที่ปีบัญชีใดที่สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพสหกรณ์ดังกล่าวนั้น   สหกรณ์ตกอยู่ในภาวะขาดทุน   โดยหลักกฎหมายแล้วเจ้าหนี้ของสหกรณ์ย่อมมีสิทธิที่ได้รับการชำระหนี้จากทุนของสหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้อื่น   เหลือเท่าใดจึงเป็นหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีที่จะต้องส่งคืนแก่สมาชิก   ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของจำเลยซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ร้องต่อเงินค่าหุ้นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๔๒ วรรคสอง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลแล้ว หรือกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเฉพาะในกรณีการขาดทุนหรือการเลิกกิจการ  

กรณีจึงเห็นได้ชัดว่าสิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นของจำเลยในฐานะผู้ถือหุ้นยังไม่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบถึงการบังคับคดีจำเลยตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว และเจ้าพนักงานบังคับคดีก็หามีสิทธิที่ดำเนินการบังคับคดีให้กระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้ไม่ ทั้งกฎหมายก็มิให้อำนาจเจ้าพนักงานบังคับกระทำเช่นนั้นได้                          

                           ๒) สำหรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้น  ขณะที่เจ้าพนักงานบังคับแจ้งอายัดนั้น  สิทธิเรียกร้องในเงินปันผลและเงินค่าหุ้นที่จำเลยพึงจะได้รับจากสหกรณ์ฯ ยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด   เพราะสิทธิเรียกร้องในเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เสียก่อน ดังที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  แต่ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับแจ้งให้สหกรณ์ฯ จัดส่งเงินดังกล่าว นั้น  ยังมิได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์แต่ประการใด   ทั้งกรณีไม่แน่ชัดว่าจะมีการจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกหรือไม่   ดังนั้นเมื่อสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกล่าวอ้างของจำเลยยังไม่เกิด   การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำสั่งในเรื่องอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เลื่อนลอยไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำได้ก็แต่เฉพาะการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีอยู่อย่างแน่นอนแล้วเท่านั้น

                  

มติที่ประชุม    คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าหนี้หรือสิทธิเรียกร้องตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการนั้นหาได้มีอยู่จริงในขณะที่ร้องขอให้ดำเนินการไม่  ประกอบกับเพื่อการคุ้มครองกิจการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ที่ห้ามการใช้สิทธิเรียกร้องต่อค่าหุ้นของของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จึงมีมติปฏิเสธไม่รับอายัดและปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งมาทั้งสิ้น และมอบหมายให้........................................ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการดำเนินการเรื่องนี้ไปจนได้จนถึงที่สุดหรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามความในแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ผู้ตั้งกระทู้ คงกระพัน (aoodd8678-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-28 12:58:24 IP : 119.42.101.228


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4415959)

 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

   ข้อ 9   ถาม เจ้าหนี้จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินประเภทใด  ในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลูกหนี้เป็นสมาชิกอยู่ได้บ้าง   ตอบ เจ้าหนี้สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้น ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลูกหนี้เป็นสมาชิก อยู่ได้ แต่เงินค่าหุ้นสหกรณ์ฯจะส่งมายังเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ต่อเมื่อลูกหนี้ สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ (กรณีลาออก เสียชีวิต) ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์  จะนำาเงินค่าหุ้นมาชำาระหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ก่อน หากมีเงินเหลือ จึงจะส่งมายังเจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้แสดงความคิดเห็น boonpipob khummee (tukkoong-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-12-30 13:15:00 IP : 61.19.112.341


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด