ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


การหยุดทำการสหกรณ์ฯ (เพิ่มเติม)

 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)
ประกาศบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี2565
ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี
ประกาศสมัครรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
ประกาศสมัครรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2566
ประกาศสมัครรับคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
ประกาศนโยบายและระเบียบวิธีการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม(เดือนสิงหาคม 2565)
ประกาศ การคัดเลือกประธานกลุ่มสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2565
ประกาศ การคัดเลือกเจ้าหน้าสหกรณ์ประจำศูนย์ดีเด่น ประจำปี2565
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยสมาชิกที่เกษียณ ประจำปี 2565
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2565 ฉบับที่29
ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
ประกาศ อัตราดอกเบี้้ยเงินกู้ กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ประกาศ การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการ
ประกาศ กำหนดวงเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
ประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ร่วมต้านทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปี 2565
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศีกษาบุตรสมาชิก ปี 2565
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ article
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) article
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565 article
ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าดรีม เลขทะเบียน กยม 721 พิษณุโลก
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ ขายโดยวิธีทอดตลาดรถจักรยานยนต์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประกาศ การต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
ประกาศ เงินรอตรวจสอบสมทบเข้าบัญชีทุนสำรอง
ประกาศ การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการ article
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565
คำสั่ง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565 article
ประกาศ การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2564
ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน/กลุ่มสมาชิก article
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศ แจ้งมาตรการรับ - จ่าย เงินสดหน้าเคาน์เตอร์
ประกาศ การหยุดทำการ
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565
ประกาศ ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565
ประกาศ แจ้งมาตรการงดรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี 2564
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564
ประกาศ คำแนะนำการค้ำประกันเงินกู้
ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2564
ประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565
ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศ โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอเงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ประกาศ ขอให้สมาชิกตรวจสอบยอดเงินโอนจากธนาคาร (เงินรอตรวจสอบของสหกรณ์ฯ)
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) ปี 2564
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ ประจำปี 2564
ประกาศ การงดส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการดำรงชีพในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด - 19
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด ประจำปี 2564
ประกาศ แจ้งมาตรการการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
ประกาศแจ้งปรับเวลาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดของสมาชิก
ประกาศการหยุดทำการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาและประชุมพัฒนาองค์กร
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ปี 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2564
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ขอระงับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำทวีสุข
วัดหยุดของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนจำนวนผู้แทนสมาชิก หน่วยพิเศษ ประจำปี 2564
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
สสธท. รับสมัครสมาชิกเดือน ตุลาคม รอบที่ 10/2563
แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2564
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564
การเปิดรับเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสูงอายุ ประจำปี 2563
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2563
รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (วาระพิเศษ)
รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (วาระปกติ)
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2564
การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2563
งดรับสมัครสมาชิกและลาออกสมาขิก
กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนสิงหาคม 2563
ยกเลิกการนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
งดรับฝากเงินสมาฃิกสหกรณ์ทุกประเภท
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ผลพิจารณาการสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่ม
ประกาศรับสมัคร กสธท. รอบที่ 7-2563
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง คนงาน
ขยายระยะเวลาการให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การค้ำประกันของสมาชิก
ชี้แจงกรณีลงทุนในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนพฤษภาคม 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ขยายเวลาการยื่นความจำนงขอพักชำระหนี้
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนเมษายน 2563
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด-19Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564