ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 

         

-- เดือนพฤศจิกายน 2564 --
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท.  รายละเอียดเพิ่มเติม......


- นางอัญชุลี  พิมพ์ประสานต์ เหรัญญิก นายลัญจกร โกศัย เลขานุการ และ นายประเจตน์ เกตุสิงห์สร้อย กรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินทุน รายละเอียดเพิ่มเติม......


- นางมีนา โพธิ์ม่วง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสินไหมมรณกรรม 
รายละเอียดเพิ่มเติม......


- วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด โดย นางมีนา  โพธิ์ม่วง ผู้จัดการ มอบทุนสวัสดิการกรณีมารดาเสียชีวิต 
รายละเอียดเพิ่มเติม......


- นายสมชาย เพชรอำไพ ประธานกรรมการ นายสำเนา อิ่มอ่อง ที่ปรึกษา และ นางมีนา โพธิ์ม่วง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 
รายละเอียดเพิ่มเติม......


- นายพิพัฒน์ จันทะคุณ รองประธานกรรมการ นายสำเนา อิ่มอ่อง ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนมอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 
รายละเอียดเพิ่มเติม......

 

 

 

 

 

 


-- เดือนตุลาคม 2564 --
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์  >> คลิก <<


- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) >>  คลิก <<


มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพเเบื้องต้น /สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) มอบเงินสงเคราะห์/บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมมรณกรรม >> คลิก <<


มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพเเบื้องต้น / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์ >> คลิก <<

 -- เดือนกันยายน 2564 --

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)/กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) มอบเงินสงเคราะห์ >> คลิก <<<

บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ทายาทสมาชิก มอบสินไหมมรณกรรม >> คลิก <<

 -- เดือนสิงหาคม 2564 --

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์  >> คลิก <<

-- เดือนกรกฎาคม 2564 --
- มอบทุนสวัสดิการ กรณีบิดาสมาชิกเสียชีวิต >> คลิก <<

-- เดือนมิถุนายน 2564 --
- มอบทุนสวัสดิการ กรณีบิดาสมาชิกเสียชีวิต >> คลิก <<

-- เดือนเมษายน 2564 --
- มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพเเบื้องต้น >> คลิก <<


- มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพเเบื้องต้น >> คลิก <<

 

 -- เดือนมีนาคม 2564 --
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์ >> คลิก <<

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) article
รับสมัคร กสธท. ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) article
สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) articleAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564