ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการบิดา/มารดา/บุตร สมาชิกเสียชีวิต
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletประกาศ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ article

 

เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร

1 เมษายน - 20  พฤษภาคม 2558  รับอายุไม่เกิน 59 ปี  ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,040 บาท

 

ใบสมัคร  สสธท. สามัญ Download

ใบสมัคร  สสธท. สมทบ Download
 

***ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบของสมาคม สสธท.เท่านั้น***
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิก รอบ 4/58
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ชุมนุมสหกรณ์ฯAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564