dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์


รับสมัครสมาชิก รอบ1/59 article

       ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบ 8/60 อายุไม่เกิน 57 ปี รับสมัครวันที่1 ถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน

คุณสมบัติ สมาชิกประเภทสามัญ

      1. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

      2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพ (สสธท.)

      3. อายุไม่เกิน 57 ปี

 

คุณสมบัติ สมาชิกประเภทสมทบ

      1. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

      2. อายุไม่เกิน 57 ปี 

 

หลักฐาน

      ตามที่ปรากฎมุมบนด้านซ้ายของใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

     1. วันที่1 ถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน  เท่านั้น

     2. ชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบำรุง 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท  รวมเป็น 4,840 บาท

 

Download เอกสาร ใบสมัครสมาชิกสามัญ

 

Download เอกสาร ใบสมัครสมาชิกสมทบ

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ article
กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง
ประกาศ-รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
การต่ออายุสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท และ สส.ชสอ.
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ชุมนุมสหกรณ์ฯAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564