dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดี ได้รับรางวัล เงินสด มูลค่า 1000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  Download
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.พล. ปี 2563
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ปี 2562
งดรับสมัครสมาชิกและลาออก
การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2563
การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการสหกรณ์
การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข บัญชีเงินฝากพิเศษสินเพิ่มทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ
แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
มาตรการในการอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
การหยุดทำการ
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
ยกเลิกการเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พุทธชินราช
งดการซื้อหุ้นพิเศษ
การหยุดทำการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 article
การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 article
นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค
การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำหลังคาชั้นดาดฟ้า
เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกโอนเงินชำระหนี้ ชำระเงินค่างวดรายเดือน โอนเงินเพื่อฝากหรือซื้อหุ้นกับสหกรณ์
วันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ซื้อสินค้าประเภทรถยนต์ ปี 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ปี 2562 (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ 2562
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสหกรณ์
โครงการสินเชื่อพิเศษ article
ประกาศ หยุดทำการ article
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลรณรงค์ส่งเสริมการออมครั้งที่ 4 article
ประกาศ ยกเลิกวันหยุดทำการ
ประกาศ หยุดทำการ
ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการสมาชิกชั้น 1
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ปี2561
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ประกาศเรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลในการตอบแบบทดสอบความรู้
ประกาศเรื่องการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ-ประจำปี-2561
ประกาศเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2561
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ฯ article
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนเกษียณฯ-และสูงอายุ-2561
การส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ประจำปี 2561
การส่งค่างวดรายเดือนของสมาชิก
ประกาศ เรื่องนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2561 article
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้
ประกาศ เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ article
ประกาศ เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี2561 article
ประกาศ เรื่องเปิดรับจองโต๊ะขายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ article
ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก article
ประกาศ แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน article
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ article
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป้น-จนท.สหกรณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทักษะและสมรรถนะฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ-การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์-ปีบัญชี-2561
ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหา-เลือกตั้ง-ประจำปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการฯ2560
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ-ประจำปี-2560
ประกาศ-เรื่องการพัฒนาระบบโปรแกรมเงินกู้สามัญ
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อสินค้า
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน-กรณีสมาชิกกู้ไม่เต็มสิทธิ์
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้เงิน-กรณีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจาก-สนง.บังคับดี
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ประจำปี-2560
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์-เพิ่มเติม
ประกาศ-การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ-การให้วงเงินค้ำประกันของสมาชิก-ข้าราชการ
ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้ง
ประกาศ-แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ประกาศ-แจ้งเปลี่ยนจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย
ประกาศ-การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2559
ประกาศ-ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-ปี-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศ-แจ้งเงื่อนไขเอกสารประกอบการกู้เงินของสมาชิกข้าราชการบำนาญ
แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับฝากเงินและถอนเงินฝากของสหกรณ์
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การรับสมัครสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ
การรับสมัครผู้สอบบัญชี
ให้สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ที่เหลือในบัญชีคืน
ประกาศ งดรับเงินฝากระหว่างสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
การคัดเลือกสมาชิก-กรรมการดำเนินการ-และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ประกาศ การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ-60-ปี
ประกาศ-การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์
ประกาศ เรื่องการให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประกาศ การให้เงินกู้และวงเงินคำประกันของพนักงานราชการ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตร
กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี2558
การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ article
ประกาศ งดกู้พิเศษ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน
ประกาศ รณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2557
ประกาศเพิ่มวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 articleAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564