dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้ง

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download
ประกาศ

ยกเลิกการนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
งดรับฝากเงินสมาฃิกสหกรณ์ทุกประเภท
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ผลพิจารณาการสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่ม
ประกาศรับสมัคร กสธท. รอบที่ 7-2563
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง คนงาน
ขยายระยะเวลาการให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การค้ำประกันของสมาชิก
ชี้แจงกรณีลงทุนในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนพฤษภาคม 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ขยายเวลาการยื่นความจำนงขอพักชำระหนี้
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนเมษายน 2563
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด-19
ยกเลิกวันหยุด (วันสงกรานต์) ประจำปี 2563
การถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำของสมาชิก
การสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่ม
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนมีนาคม 2563
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563
เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563
การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข
ลดอัดตราดอกเบี้ยเงินกู้
แจ้งหลักเกณฑืและเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณ (ย้อนหลังปี 2562)
โครงการเงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน ปี 2563
การหยุดทำการ
วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
วันหยุดทำการ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ทุนเกษียณอายุราชการย้อนหลัง ปี 2562
การหยุดทำการ
การเปิดรับเงินฝากประจำทวีสุข
การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข
แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.พล. ปี 2563
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ปี 2562
งดรับสมัครสมาชิกและลาออก
การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2563
การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการสหกรณ์
การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข บัญชีเงินฝากพิเศษสินเพิ่มทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ
แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
มาตรการในการอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
การหยุดทำการ
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
ยกเลิกการเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พุทธชินราช
งดการซื้อหุ้นพิเศษ
การหยุดทำการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 article
การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 article
นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค
การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำหลังคาชั้นดาดฟ้า
เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกโอนเงินชำระหนี้ ชำระเงินค่างวดรายเดือน โอนเงินเพื่อฝากหรือซื้อหุ้นกับสหกรณ์
วันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ซื้อสินค้าประเภทรถยนต์ ปี 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ปี 2562 (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ 2562
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสหกรณ์
โครงการสินเชื่อพิเศษ article
ประกาศ หยุดทำการ article
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลรณรงค์ส่งเสริมการออมครั้งที่ 4 article
ประกาศ ยกเลิกวันหยุดทำการ
ประกาศ หยุดทำการ
ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการสมาชิกชั้น 1
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ปี2561
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ประกาศเรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลในการตอบแบบทดสอบความรู้
ประกาศเรื่องการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ-ประจำปี-2561
ประกาศเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2561
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ฯ article
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนเกษียณฯ-และสูงอายุ-2561
การส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ประจำปี 2561
การส่งค่างวดรายเดือนของสมาชิก
ประกาศ เรื่องนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2561 article
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้
ประกาศ เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ article
ประกาศ เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี2561 article
ประกาศ เรื่องเปิดรับจองโต๊ะขายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ article
ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก article
ประกาศ แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน article
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ article
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป้น-จนท.สหกรณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทักษะและสมรรถนะฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ-การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์-ปีบัญชี-2561
ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหา-เลือกตั้ง-ประจำปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการฯ2560
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ-ประจำปี-2560
ประกาศ-เรื่องการพัฒนาระบบโปรแกรมเงินกู้สามัญ
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อสินค้า
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน-กรณีสมาชิกกู้ไม่เต็มสิทธิ์
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้เงิน-กรณีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจาก-สนง.บังคับดี
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ประจำปี-2560
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์-เพิ่มเติม
ประกาศ-การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ-การให้วงเงินค้ำประกันของสมาชิก-ข้าราชการ
ประกาศ-แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ประกาศ-แจ้งเปลี่ยนจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย
ประกาศ-การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2559
ประกาศ-ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-ปี-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศ-แจ้งเงื่อนไขเอกสารประกอบการกู้เงินของสมาชิกข้าราชการบำนาญ
แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับฝากเงินและถอนเงินฝากของสหกรณ์
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การรับสมัครสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ
การรับสมัครผู้สอบบัญชี
ให้สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ที่เหลือในบัญชีคืน
ประกาศ งดรับเงินฝากระหว่างสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
การคัดเลือกสมาชิก-กรรมการดำเนินการ-และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ประกาศ การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ-60-ปี
ประกาศ-การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์
ประกาศ เรื่องการให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประกาศ การให้เงินกู้และวงเงินคำประกันของพนักงานราชการ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตร
กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดี ได้รับรางวัล เงินสด มูลค่า 1000 บาท
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี2558
การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ article
ประกาศ งดกู้พิเศษ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน
ประกาศ รณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2557
ประกาศเพิ่มวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 articleAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564