dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


article

   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ปี 2561

 

ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

                                                ประธานที่ปรึกษา

2. นายวิรัช  ประวันเตา                นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

                                                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

3. นายกิจจา  กฤตศิลป์               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

4. นายชาตรี  ป้อมเปิ้น                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

                                                ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

                                                                        โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก

5. นางอัญชุลี  พิมพ์ประสานต์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

    

 
 
 
   


 
ประธานกรรมการ
Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564