dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ article

 
ประกาศ

ประกาศ หยุดทำการ article
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลรณรงค์ส่งเสริมการออมครั้งที่ 4 article
ประกาศ ยกเลิกวันหยุดทำการ
ประกาศ หยุดทำการ
ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการสมาชิกชั้น 1
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ปี2561
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ประกาศเรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลในการตอบแบบทดสอบความรู้
ประกาศเรื่องการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ-ประจำปี-2561
ประกาศเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2561
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ฯ article
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนเกษียณฯ-และสูงอายุ-2561
การส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ประจำปี 2561
การส่งค่างวดรายเดือนของสมาชิก
ประกาศ เรื่องนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศ เรื่องการให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2561
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2561 article
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้
ประกาศ เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี2561 article
ประกาศ เรื่องเปิดรับจองโต๊ะขายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ article
ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก article
ประกาศ แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน article
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ article
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป้น-จนท.สหกรณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทักษะและสมรรถนะฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ-การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์-ปีบัญชี-2561
ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหา-เลือกตั้ง-ประจำปี-2561
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการฯ2560
ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ-ประจำปี-2560
ประกาศ-เรื่องการพัฒนาระบบโปรแกรมเงินกู้สามัญ
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อสินค้า
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน-กรณีสมาชิกกู้ไม่เต็มสิทธิ์
ประกาศ-เงื่อนไขการกู้เงิน-กรณีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจาก-สนง.บังคับดี
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-ประจำปี-2560
ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์-เพิ่มเติม
ประกาศ-การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ-การให้วงเงินค้ำประกันของสมาชิก-ข้าราชการ
ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้ง
ประกาศ-แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ประกาศ-แจ้งเปลี่ยนจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย
ประกาศ-การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์-ประจำปี-2559
ประกาศ-ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-ปี-2560
ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศ-แจ้งเงื่อนไขเอกสารประกอบการกู้เงินของสมาชิกข้าราชการบำนาญ
แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับฝากเงินและถอนเงินฝากของสหกรณ์
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การรับสมัครสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ
การรับสมัครผู้สอบบัญชี
ให้สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ที่เหลือในบัญชีคืน
ประกาศ งดรับเงินฝากระหว่างสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
การคัดเลือกสมาชิก-กรรมการดำเนินการ-และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ประกาศ การให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ-60-ปี
ประกาศ-การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์
ประกาศ เรื่องการให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี พ.ศ. 2559 article
ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประกาศ การให้เงินกู้และวงเงินคำประกันของพนักงานราชการ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตร
กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดี ได้รับรางวัล เงินสด มูลค่า 1000 บาท
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี2558
การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ article
ประกาศ งดกู้พิเศษ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน
ประกาศ รณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2557
ประกาศเพิ่มวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 articleAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564