ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้ 

********สมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น******

ธนาคารกรุงไทย  สาขาพิษณุโลก  

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 

เลขที่บัญชี  601-1-90177-8

 

Download คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล สสธท. และ สส.ชสอ.

More...

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 58ปี

 

More...

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

More...

ประกาศ

 ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

More...

 ประกาศ การให้เงินกู้และวงเงินคำประกันของพนักงานราชการ

More...

 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพิ่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559

More...

 กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก

More...

 การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
More...

More...

ประธานกรรมการ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 พิษณุโลก

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รายงานกิจการประจำปี 2558

เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2558

 

More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564