ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้ 

********สมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น******

ธนาคารกรุงไทย  สาขาพิษณุโลก  

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 

เลขที่บัญชี  601-1-90177-8

 

Download คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล สสธท. และ สส.ชสอ.

More...

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 58ปี

 

More...

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

More...

ประกาศ

 ประกาศ-แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์

More...

 ประกาศ-แจ้งเงื่อนไขเอกสารประกอบการกู้เงินของสมาชิกข้าราชการบำนาญ

More...

ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับฝากเงินและถอนเงินฝากของสหกรณ์

More...

ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

More...

 การรับสมัครสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
More...

More...

ประธานกรรมการ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 พิษณุโลก

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รายงานกิจการประจำปี 2558

เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2558

 

More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564