dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกกรณี"

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

- แผ่นพับออนไลน์ เงินฝาก เงินกู้  และทุนสวัสดิการ -

v
v


 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

More...

รับสมัคร สสธท. รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์ 

 

รับสมัคร สสธท. วาระพิเศษ เฉพาะประเภทสามัญ เท่านั้น 

รับตั้งแต่อายุ 54 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน  

 

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

*** งดรับ..บิดา-มารดา ***

More...

รับสมัคร กสธท. ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 **** รับสมัคร กสธท. รับอายุไม่เกิน 59 ปี ****

เปิดรับกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน

More...

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

//รอบพิเศษ รับสมัคร สส.ชสอ อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 

 

More...

ประกาศ

การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2565

More...

การหยุดทำการ

More...

รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

More...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

More...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

  

 

More...

 

 
 
More...

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

More...

ประธานกรรมการ
No article here !
รายงานกิจการประจำปี
More...

More...

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2562

More...

เอกสารประชุม
More...

More...

More...

วารสารสหกรณ์ฯ
More...

More...

More...

คู่มือปฏิบัติงาน
More...

More...

More...

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง
More...

Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564