dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกกรณี"

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 รับสมัคร สสธท. รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์ (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 

*** งดรับ..บิดา-มารดา ***

 

More...

รับสมัคร กสธท. ปี 2564 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 **** รับสมัคร กสธท. รับอายุไม่เกิน 59 ปี ****

เปิดรับกรณีพิเศษ อายุ 60 - 64 ปี บริบูรณ์

More...

 

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

 

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 

More...

ประกาศ

รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565

More...

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565

More...

แจ้งมาตรการงดรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์

More...

การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี 2564

More...

การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี  2564

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

More...

 

 
 
More...

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

More...

ประธานกรรมการ
No article here !
รายงานกิจการประจำปี
More...

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2562

More...

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2561

More...

เอกสารประชุม
More...

More...

More...

วารสารสหกรณ์ฯ
More...

More...

More...

คู่มือปฏิบัติงาน
More...

More...

More...

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง
More...

Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564