dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกกรณี"
 

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กสธท. รับอายุไม่เกิน 59 ปี

More...

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

More...

รับสมัคร สสธท. รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์

***งดรับ..บิดา-มารดา , คู่สมรส***

 

More...

ประกาศ

 การเปิดรับเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ

More...

 การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสูงอายุ ประจำปี 2563

More...

 การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2563

More...

การรับสมัคร กสธท.ในรอบวาระพิเศษ รับอายุไม่เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์

More...

 รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (วาระปกติ)

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

More...

 

 
 
More...

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

More...

ประธานกรรมการ


รายงานกิจการประจำปี

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2562

More...

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2561

More...

 เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2560

More...

เอกสารประชุม
More...

More...

More...

วารสารสหกรณ์ฯ
More...

More...

More...

คู่มือปฏิบัติงาน
More...

More...

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง
More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564