dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletใบคำขอกู้ฌาปนกิจ
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกกรณี"

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATMดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ประกาศ รับสมัคร กสธท. เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

More...

  เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัครสมาชิก
สสธท.
รอบที่ 12/2561 อายุไม่เกิน 56ปี   

 

More...

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 56ปี 

***งดรับ..บิดา-มารดา***

 

More...

ประกาศ

  ++ วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกโอนเงินชำระหนี้ ชำระเงินค่างวดรายเดือน โอนเงินเพื่อฝากหรือซื้อหุ้นสหกรณ์ ++

More...

 ++ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2562 ++

More...

++ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ซื้อสินค้าประเภทรถยนต์ ปี 2562 ++

More...

 !! หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์  ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) !!

More...

!! หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์  ประจำปี 2562 !!

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

 

More...

 

 
More...

ประธานกรรมการ


รายงานกิจการประจำปี

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2561

More...

 เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2560

More...

 เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2559

More...

เอกสารประชุมใหญ่
More...

 รายงานกระประชุมผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

More...

More...

จดหมายข่าว ปี 2561
More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564