dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกกรณี"

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด

 เลขที่บัญชี 601-1-90177-8

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศ รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

More...

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 56ปี 

***งดรับ..บิดา-มารดา***

 

More...

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

More...

ประกาศ

 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลรณรงค์ส่งเสริมการออมครั้งที่ 4

More...

 ประกาศ ยกเลิกวันหยุดทำการ

More...

 ประกาศ หยุดทำการ

More...

 ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการสมาชิกชั้น 1 

More...

 ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

 

More...

 

 
More...

ประธานกรรมการ


รายงานกิจการประจำปี
More...

More...

เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2558

 

More...

เอกสารประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 รายงานกระประชุมผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

More...

More...

More...

จดหมายข่าว ปี 2561
More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564