ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้ 

********สมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น******

ธนาคารกรุงไทย  สาขาพิษณุโลก  

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 

เลขที่บัญชี  601-1-90177-8

 

Download คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 57ปี

 

More...

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

More...

 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง 

More...

ประกาศ

ประกาศ-การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์-ปีบัญชี-2561

More...

 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

More...

 ประกาศ-การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ-เพื่อเข้ารับการสรรหา-(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์-ประจำปี-2561

More...

 ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการฯ2560

More...

ประกาศ-การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ-ประจำปี-2560

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
More...

More...

ประธานกรรมการ


รายงานกิจการประจำปี
More...

เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2558

 

More...

เอกสารประชุมใหญ่สามัญประจำปี
More...

More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564