ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์"สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกกรณี"

 

----------------------------------
    

----------------------------------
     

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

- แผ่นพับออนไลน์ เงินฝาก เงินกู้  และทุนสวัสดิการ -

v
v


 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

More...

รับสมัคร สสธท. (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 **** รับสมัคร สสธท.  รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์ ***

 

*** งดรับ..บิดา-มารดา ***

More...

รับสมัคร กสธท. ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 **** รับสมัคร กสธท.  รับอายุไม่เกิน 59 ปี บริบูรณ์ ****

More...

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

 

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 

 

More...

ประกาศ

    ประกาศ>>>รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2566

More...

   ประกาศ>>>รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

More...

   ประกาศ>>>การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

More...

    ประกาศ>>>การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

More...

    ประกาศ>>>บทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

  

 

More...

 

 
 
More...

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

More...

ประธานกรรมการ
No article here !
รายงานกิจการประจำปี
More...

More...

  เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2562

More...

เอกสารประชุม
More...

More...

More...

วารสารสหกรณ์ฯ
More...

More...

More...

คู่มือปฏิบัติงาน
More...

More...

More...

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง
More...

Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564