dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้"เรียนเชิญ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม วังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป"

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด

 เลขที่บัญชี 601-1-90177-8

Dowload คู่มือ-ขั้นตอนการกดเงิน-ATM

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 57ปี

 

More...

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

More...

 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง 

More...

ประกาศ

ประกาศเรื่อง เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ-15-ธ.ค.-60

More...

ประกาศ เรื่องเปิดรับจองโต๊ะขายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์

More...

ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก

More...

ประกาศ แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน

More...

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

More...

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
More...

More...

ประธานกรรมการ


รายงานกิจการประจำปี
More...

เอกสาร รายงานกิจการประจำปี 2558

 

More...

เอกสารประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 เอกสารการประชุมใหญ่ ปี2560

More...

More...

More...

Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564