dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ทำเนียบประธานกรรมการ
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่ง 2531-2532
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 2-3 ดำรงตำแหน่ง 2533-2534
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 4-5 ดำรงตำแหน่ง 2535-2536
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 6-8 ดำรงตำแหน่ง 2537-2539
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 9-10 ดำรงตำแหน่ง 2540-2541
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 11-12 ดำรงตำแหน่ง 2542-2543
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 13 ดำรงตำแหน่ง 2544
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 14 ดำรงตำแหน่ง 2545
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 15-16 ดำรงตำแหน่ง 2546-2547
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 17-18 ดำรงตำแหน่ง 2548-2549
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 19-20 ดำรงตำแหน่ง 2550-2551
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 21-24 ดำรงตำแหน่ง 2552-2555
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 25-26 ดำรงตำแหน่ง 2556-2557
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 27-28 ดำรงตำแหน่ง 2558-2559
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 29 ดำรงตำแหน่ง 2560-2563
Avatar
คณะกรรมการชุดที่ 33 ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน

 

 Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564