dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ทำเนียบผู้จัดการ
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2531-2533
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2533-2534
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2534-2545
Avatar
รักษาการแทนผู้จัดการดำรงตำแหน่ง 2545-2546
Avatar
รักษาการแทนผู้จัดการดำรงตำแหน่ง 2546-2546
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2546-2551
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2551-2552
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2552-2554
Avatar
ดำรงตำแหน่ง 2554-2557
Avatar
ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน


Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564