dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565

 

 
ประกาศ

ประกาศ การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2564 article
ประกาศ แจ้งมาตรการรับ - จ่าย เงินสดหน้าเคาน์เตอร์
ประกาศ การหยุดทำการ
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565
ประกาศ ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565
ประกาศ แจ้งมาตรการงดรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี 2564
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564
ประกาศ คำแนะนำการค้ำประกันเงินกู้
ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2564
ประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565
ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศ โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอเงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ประกาศ ขอให้สมาชิกตรวจสอบยอดเงินโอนจากธนาคาร (เงินรอตรวจสอบของสหกรณ์ฯ)
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) ปี 2564
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ ประจำปี 2564
ประกาศ การงดส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการดำรงชีพในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด - 19
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด ประจำปี 2564
ประกาศ แจ้งมาตรการการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
ประกาศแจ้งปรับเวลาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดของสมาชิก
ประกาศการหยุดทำการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาและประชุมพัฒนาองค์กร
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์
ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ปี 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2564
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ขอระงับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำทวีสุข
วัดหยุดของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนจำนวนผู้แทนสมาชิก หน่วยพิเศษ ประจำปี 2564
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
สสธท. รับสมัครสมาชิกเดือน ตุลาคม รอบที่ 10/2563
แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2564
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564
การเปิดรับเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสูงอายุ ประจำปี 2563
การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2563
รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (วาระพิเศษ)
รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (วาระปกติ)
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2564
การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2563
งดรับสมัครสมาชิกและลาออกสมาขิก
การหยุดทำการสหกรณ์ฯ (เพิ่มเติม)
กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนสิงหาคม 2563
ยกเลิกการนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
งดรับฝากเงินสมาฃิกสหกรณ์ทุกประเภท
การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ผลพิจารณาการสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่ม
ประกาศรับสมัคร กสธท. รอบที่ 7-2563
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง คนงาน
ขยายระยะเวลาการให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การค้ำประกันของสมาชิก
ชี้แจงกรณีลงทุนในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนพฤษภาคม 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ขยายเวลาการยื่นความจำนงขอพักชำระหนี้
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนเมษายน 2563
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด-19Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564