ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศแจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงานประจำปี 2566

 
ประกาศ

ประกาศ2566 ฉบับที่34 ผลการคัดเลือกกรรมการดีเด่น ประจำปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่33 ผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566
คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567
คำสั่ง เเต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567
ประกาศ2566 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ฉบับที่2
ประกาศ2566 ฉบับที่32 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ฯ
ประกาศ2566 ฉบับที่31 แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2567
ประกาศ2566 ฉบับที่30 การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก ประจำปี 2567
ประกาศ2566 ฉบับที่29 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำกลุ่มสมาชิกและอนุกรรมการนับคะแนน
ประกาศ2566 ฉบับที่28 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ2566 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
ประกาศ2566 ฉบับที่27 การรับสมัครรับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศ2566 ฉบับที่26 การกำหนดสัดส่วนคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
ประกาศ2566 ฉบับที่25 แจ้งเงื่อนไขการทำธุรกรรมฝากเงินของสมาชิก
ประกาศ2566 ฉบับที่24 การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
ประกาศ2566 ฉบับที่23 การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่22 การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณ
ประกาศ2566 ฉบับที่21 การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศ2566 ฉบับที่20 การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ประจำปี 2566 article
ประกาศ2566 ฉบับที่19 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ
ประกาศ2566 ฉบับที่18 การเพิ่มหลักประกันความเสี่ยงในการกู้เงินสามัญเเละกู้พิเศษ
ประกาศ2566 ฉบับที่17 เงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก
ประกาศ2566 ฉบับที่16 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่15 การหยุดทำการ (เพิ่มเติม)มิ.ย.2566
ประกาศ2566 ฉบับที่14 การหยุดทำการ (เพิ่มเติม)พ.ค.2566
ประกาศ2566 ฉบับที่13 การให้เงินกู้พิเศษ-โครงการพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
ประกาศ2566 ฉบับที่12 การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2566 article
ประกาศ2566 ฉบับที่11 การลดทุนประกันชีวิตกรณีสมาชิกใช้บริการสินเชื่อทุกประเภท
ประกาศ2566 ฉบับที่10 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่9 การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศ2566 ฉบับที่8 แจ้งยกเลิกใบเสร็จฌาปนกิจฯ 3สมาคม
ประกาศ2566 ฉบับที่7 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2566(เพิ่มเติม)
ประกาศ2566 ฉบับที่6 การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ
ประกาศ2566 ฉบับที่5 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2566 article
ประกาศ2566 ฉบับที่4 การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก ปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่3 การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ปี 2566
ประกาศ2566 ฉบับที่2 การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 ประจำปี 2566
ประกาศ2565 ฉบับที่54 เเจ้งเงื่อนไขการทำธุรกรรม ฝาก-ถอนเงิน เกิน 5,000,000 บาท article
ประกาศ การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2566
ประกาศ ผลการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ประจำปีบัญชี 2566
คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2566
ประกาศ การแสดงตัวตนในการทำธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จ
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
คำสั่งเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำกลุ่มสมาชิกและคณะอนุกรรมการนับคะแนน article
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) article
ประกาศบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี2565
ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี
ประกาศสมัครรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
ประกาศสมัครรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2566
ประกาศสมัครรับคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
ประกาศนโยบายและระเบียบวิธีการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม(เดือนสิงหาคม 2565)
ประกาศ การคัดเลือกประธานกลุ่มสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2565
ประกาศ การคัดเลือกเจ้าหน้าสหกรณ์ประจำศูนย์ดีเด่น ประจำปี2565
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยสมาชิกที่เกษียณ ประจำปี 2565
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศการรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2565 ฉบับที่29
ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
ประกาศ อัตราดอกเบี้้ยเงินกู้ กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ประกาศ การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการ
ประกาศ กำหนดวงเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
ประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ร่วมต้านทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปี 2565
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศีกษาบุตรสมาชิก ปี 2565
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ article
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) article
ประกาศ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2565 article
ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าดรีม เลขทะเบียน กยม 721 พิษณุโลก
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ ขายโดยวิธีทอดตลาดรถจักรยานยนต์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประกาศ การต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
ประกาศ เงินรอตรวจสอบสมทบเข้าบัญชีทุนสำรอง
ประกาศ การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์
ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565
ประกาศ การหยุดทำการ article
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565
คำสั่ง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565 article
ประกาศ การรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2564
ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน/กลุ่มสมาชิก article
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564