ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  คลิกเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   📑📑📑 แบบฟอร์ม 📑📑📑

 แบบฟอร์มคำร้องขอส่งใบเสร็จ

 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปล่า

  📑📑📑📑📑📑📑📑📑 สมาชิกสหกรณ์ 📑📑📑📑📑📑📑📑📑

 ใบสมัครสมาชิกสามัญ

 ใบสมัครสมาชิกสมทบ

 ใบลาออก

 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

 ใบแจ้งความประสงค์ขอเอกสารสหกรณ์

 บันทึกขอเป็นสมาชิกสหกรณ์

 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ สกุล สถานะ 

 ใบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร
 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก

 ใบขอเปลี่ยนแปลงส่งอัตราค่าหุ้นรายเดือน

 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์
  📑📑📑📑📑📑📑📑  ธุรกรรมฝาก - ถอน 📑📑📑📑📑📑📑📑

 ใบคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชี

 ใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่

 ใบขอเปลี่ยนแปลงเงินหักฝากออมทรัพย์รายเดือน

 ใบขอแสดงความยินยอมให้หักฝากออมทรัพย์รายเดือน

 ใบแสดงความจำนงชำระเงินงวดรายเดือน

 ใบแสดงความจำนงหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อหักเงินค่าประกันชีวิต

 ใบฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับปันผล
 แบบฟอร์มยินยอมหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 แบบคำขอบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก (แบบฟอร์มถอนเงิน ATM)
 แบบฟอร์มขอถอนเงินเกิน 5 ล้านบาท

  💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 การกู้เงิน 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

 

 ใบคำขอกู้พิเศษ โครงการพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 2566

 แบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงินของสมาชิก

 ใบคำขอกู้เงินสามัญ (หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน)

 ใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ

 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน

 ใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM

 ใบคำขอกู้เคหะ

 ใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา

 ใบคำขอเอาประกัน FWD

 แบบฟอร์มขอเอกสารการได้รับเงินเดือนหลังเกษียณอายุราชการใช้ประกอบการกู้เงิน

  💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡  สวัสดิการ 💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

 แบบขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ

        - ขออนุมัติรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 

        - ขออนุมัติรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต 

        - ขออนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการบิดา/มารดา/บุตร สมาชิกที่เสียชีวิต 

         - ขออนุมัติรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพคู่สมรสสมาชิก 

         - ขออนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก  กรณีสมาชิกแต่งงาน  

         - ขออนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก  กรณีสมาชิกอุปสมบท 

 หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด

 ขออนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกคลอดบุตร

 แบบคำขอรับทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

 ใบรับทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติประเภทที่อยู่อาศัย

 ใบรับทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที่สูงอายุ

 ใบคำขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 
Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564