dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


คณะกรรมการ
Avatar
คณะกรรมการอำนวยการ ติดต่อ 089-461-3582
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 081-475-2561
Avatar
---คกก.อำนวยการ--- คกก.ข้อบังคับและระเบียบ ติดต่อ 089-436-6527
Avatar
คกก.อำนวยการ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 081-953-6477
Avatar
--คกก.อำนวยการ-- คกก.ข้อบังคับและระเบียบ ติดต่อ 091-836-4436
Avatar
คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ คกก.ข้อบังคับและระเบียบ ติดต่อ 089-566-4882
Avatar
คกก.อำนวยการ คกก.ตรวจสอบภายใน ติดต่อ 087-315-5564
Avatar
คกก.ระเบียบข้อบังคับ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 081-674-2004
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 080-505-2434
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 086-511-5178
Avatar
คกก.ตรวจสอบภายใน คกก.ข้อบังคับและระเบียบ ติดต่อ 089-438-7859
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 089-272-3603
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 086-212-2799
Avatar
คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ คกก.ตรวจสอบภายใน ติดต่อ 081-680-9764
Avatar
คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ คกก.ตรวจสอบภายใน ติดต่อ 097-952-4651

 

 Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564