dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้


คณะกรรมการ

   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ปี 2560

 

ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

                                                ประธานที่ปรึกษา

2. นายชัยยศ  มณีวัลย์                ข้าราชการบำนาญ   อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุข

                                                จังหวัดพิษณุโลก  ด้านบริหาร

                                                (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8)

3. นายกิจจา  กฤตศิลป์               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

4. นายสมชาย เพชรอำไพ           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

      
     
     
     
   
       


 Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564