ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ระเบียบ

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด  

ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564

   

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำทวีสุข พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 
ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564

 

ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.  2564
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกที่อุปสมบทและแต่งงาน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติประเภทที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก พ.ศ.2565

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2565

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ.2565

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564