dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletใบคำขอกู้ฌาปนกิจ
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
bulletใบเปลี่ยนแปลงหลักประกันในการค้ำประกันวงเงินกู้สามัญ
bulletกู้เพื่อซื้อสินค้ารถจักรยานยนต์
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์


ระเบียบ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด        

ระเบียบปี 2554
1.  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก-พ_ศ_-2554.pdf

 

ระเบียบปี 2556
1. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-พ_ศ_-2556.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก-พ_ศ_-2556.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยเงินฝ่ากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข-พ_ศ_-2556.pdf

4. ระเบียบว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ-พ_ศ_-2556.pdf

 

ระเบียบปี 2557

1. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ-พ_ศ_-2557.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินเพิ่มทรัพย์-พ_ศ_-2557.pdf

 

ระเบียบปี 2558
1. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น-พ_ศ_-2558.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก-พ_ศ_-2558.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้-พ_ศ_-2558.pdf
4. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์-พ_ศ_-2558.pdf
5. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น-พ_ศ_-2558.pdf

 

 ระเบียบปี 2559
 1. ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้-พ_ศ_-2559.pdf
 2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์-พ_ศ_-2559.pdf
 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก-พ_ศ_-2559.pdf

  

ระเบียบปี 2560
1.  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก-พ_ศ_-2560.pdf
2.  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต-พ_ศ_-2560.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ-พ_ศ_-2560.pdf
4. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์-พ_ศ_-2560.pdf
5. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกที่อุปสมบทและแต่งงาน-พ_ศ_-2560.pdf
6. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์-พ_ศ_-2560.pdf

 Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564