dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ระเบียบ

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด  

     

ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564      
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำทวีสุข พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.  2564
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกที่อุปสมบทและแต่งงาน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติประเภทที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

  

 

 

 Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564