dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ระเบียบ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด        

ระเบียบปี 2554
1.  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก-พ_ศ_-2554.pdf

 

ระเบียบปี 2556
1. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-พ_ศ_-2556.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก-พ_ศ_-2556.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยเงินฝ่ากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข-พ_ศ_-2556.pdf

4. ระเบียบว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ-พ_ศ_-2556.pdf

 

ระเบียบปี 2557

1. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ-พ_ศ_-2557.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินเพิ่มทรัพย์-พ_ศ_-2557.pdf

 

ระเบียบปี 2558
1. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น-พ_ศ_-2558.pdf
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก-พ_ศ_-2558.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้-พ_ศ_-2558.pdf
4. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์-พ_ศ_-2558.pdf
5. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น-พ_ศ_-2558.pdf

 

 ระเบียบปี 2559
 1. ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้-พ_ศ_-2559.pdf
 2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์-พ_ศ_-2559.pdf
 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก-พ_ศ_-2559.pdf

  

ระเบียบปี 2560
1.  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก-พ_ศ_-2560.pdf
2.  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต-พ_ศ_-2560.pdf
3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ-พ_ศ_-2560.pdf
4. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์-พ_ศ_-2560.pdf
5. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกที่อุปสมบทและแต่งงาน-พ_ศ_-2560.pdf
6. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์-พ_ศ_-2560.pdf

 Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564