ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ระเบียบ

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด  

1.ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567

   

2.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2566
3.ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2566

4.ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข พ.ศ. 2566
5.ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำทวีสุข พ.ศ. 2566
6.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2566
7.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ.2567
8.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก พ.ศ.2566
9.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2566
10.ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ พ.ศ. 2566
11.ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2566
12.ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2566
13.ระเบียบว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2567
14.ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

15.ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหรณ์ พ.ศ. 2566

16.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
16.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 
17.ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

18.ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
19.ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

 

20.ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.  2566
21.ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2566

22.ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2566
23.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
24.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2566
25.ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2566
26.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต พ.ศ. 2566
27.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกที่อุปสมบทและแต่งงาน พ.ศ. 2566
28.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติประเภทที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566
29.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ พ.ศ. 2566
30.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566
31.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2566
32.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2566
33.ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2566
34.ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2566
35.ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2566
36.ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566
37.ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2566
38.ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2566
39.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ พ.ศ. 2566
40.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2566
41.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด พ.ศ. 2566
42.ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566
43.ระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
44.ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2566
45.ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2566

46.ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2566

47.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2566
48.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2566
49.ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2566
50.ระเบียบว่าด้วยการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

   

 

   Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564