dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
สำหรับสมาชิก
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletกู้สามัญ/ปรับโครงสร้างหนี้
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
dot
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
Webboard
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


โปรแกรมคำนวนเงินกู้


รูปภาพกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 พิษณุโลก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1/57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
รายละเอียด:

 การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด

วัน เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สหกรณ์พบสมาชิก
รายละเอียด:

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสหกรณ์พบสมาชิก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564