dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletใบคำขอกู้ฌาปนกิจ
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
bulletใบเปลี่ยนแปลงหลักประกันในการค้ำประกันวงเงินกู้สามัญ
bulletกู้เพื่อซื้อสินค้ารถจักรยานยนต์
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


การหยุดทำการ

 การหยุดทำการ

การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ยกเลิกการเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พุทธชินราช

ยกเลิกการเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท. ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รพ.พุทธชินราช

งดการซื้อหุ้นพิเศษ

 งดการซื้อหุ้นพิเศษ

การหยุดทำการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ

 การหยุดทำการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562article

 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562

การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562article

 การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562

นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค

 นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค

การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์

  +การับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์+

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำหลังคาชั้นดาดฟ้า

 +สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำหลังคาชั้นดาดฟ้า สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด +

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564