ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


งดรับสมัครสมาชิกและลาออก

 งดรับสมัครสมาชิกและลาออก

การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2563

 การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2563

การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

 การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการสหกรณ์

 การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา (เลือกตั้ง) เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข บัญชีเงินฝากพิเศษสินเพิ่มทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ

การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข บัญชีเงินฝากพิเศษสินเพิ่มทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ

การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ

 การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ

แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

 แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

มาตรการในการอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร

 มาตรการในการอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้

   แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน กรณีสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์

  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564