dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการดำรงชีพในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด - 19article

 การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการดำรงชีพในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด - 19

ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด ประจำปี 2564

ประกาศ การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด  ประจำปี  2564

ประกาศ แจ้งมาตรการการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งมาตรการการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศแจ้งปรับเวลาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดของสมาชิก

แจ้งปรับเวลาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดของสมาชิก

ประกาศการหยุดทำการ

การหยุดทำการสหกรณ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาและประชุมพัฒนาองค์กร

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาและประชุมพัฒนาองค์กร

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์

 ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564