ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

    ประกาศ>>>รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

   ประกาศ>>>รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

   ประกาศ>>>การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

    ประกาศ>>>การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

ประกาศบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

    ประกาศ>>>บทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

   ประกาศ>>>อัตราดอกเบี้ยจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี2565

  ประกาศ>>>การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ประจำปี2565

(....ตรวจสอบรายชื่อ)

ประกาศการให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี

 ประกาศ>>>การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี 
(ประจำปี 2565....ตรวจสอบรายชื่อ)

ประกาศสมัครรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประกาศ>>>การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประกาศสมัครรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2566

ประกาศ>>>การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2566

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564