ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


ประกาศ2567 ฉบับที่22 เรื่องการให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ ประจำปี 2567article

             ประกาศ>>>การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสูงอายุ ประจำปี 2567

ประกาศ2567 ฉบับที่21 เรื่องการปรับระบบการออกใบเสร็จรับเงินของสมาชิกสหกรณ์

             ประกาศ>>>การปรับระบบการออกใบเสร็จรับเงินของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ2567 ฉบับที่20 เรื่องการหยุดทำการสหกรณ์(เพิ่มเติม)article

             ประกาศ>>>การหยุดทำการสหกรณ์(เพิ่มเติม)

ประกาศ2567 ฉบับที่19 เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกกู้เงินสัญญาใหม่article

             ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกกู้เงินสัญญาใหม่ ปี 2567

ประกาศ2567 ฉบับที่18 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

             ประกาศ>>>อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ประกาศ2567 ฉบับที่17 เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2567

             ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ2567 ฉบับที่16 เรื่องการหยุดทำการสหกรณ์(เพิ่มเติม)

             ประกาศ>>>การหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศ2567 ฉบับที่15 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

             ประกาศ>>>รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

ประกาศ2567 ฉบับที่14 เรื่องประกาศลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

             ประกาศ>>>ลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ประกาศ2567 ฉบับที่13 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

             ประกาศ>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อขึ้นบัญชีบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ประกาศ2567 ฉบับที่12 เรื่องการหยุดทำการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2567

             ประกาศ>>>การหยุดทำการ (เพิ่มเติม)

ประกาศ2567 ฉบับที่11 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2567

             ประกาศ>>>การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศ2567 ฉบับที่10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานกลุ่มดีเด่น ประจำปี 2567

             ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานกลุ่มดีเด่น

ประกาศ2567 ฉบับที่9 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2567

             ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น

ประกาศ2567 ฉบับที่8 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการดีเด่น ประจำปี 2567

             ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการดีเด่น

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564