dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครสมาชิกสามัญ
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletใบลาออก
bulletหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
bulletใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletใบคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำ
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉิน
bulletใบคำขอกู้ฉุกเฉินATM
bulletใบคำขอกู้ซื้อสินค้า
bulletใบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุุณภาพชีวิต
bulletใบคำขอกู้เพื่อการเคหะ
bulletใบคำขอกู้เพื่อการศึกษา
bulletใบคำขอกู้ซื้อรถยนต์
bulletใบคำขอกู้เพื่อการท่องเที่ยว
bulletใบคำขอกู้ฌาปนกิจ
bulletแบบบันทึกข้อความ ขอรับเงินทุนสวัสดิการต่างๆ
bulletใบแสดงความจำนงออกสมุดใหม่
bulletคำขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงิน
bulletใบแสดงความจำนง ฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ในบัญชีออมทรัพย์
bulletแบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์


ตรวจสอบสิทธื์


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับสมัคร กสธท.เดือนมกราคมพ.ศ. 2562

   ประกาศ รับสมัคร กสธท. เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2562article

  เปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
รอบที่ 3/2562 ถึง รอบที่ 2/2563   

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์article

 เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร อายุ 56ปี 

***งดรับ..บิดา-มารดา***

 

รับสมัครสมาชิก รอบ1/59article

เปิดแล้ว  รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส) ฌกส. รอบ  1/59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559  อายุไม่เกิน 58 ปี

กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง

 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง 

ประกาศ-รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 ประกาศ-รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ-รอบที่-6/2559

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล

 ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล สสธท. และ สส.ชสอ.

ประกาศ รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 ประกาศ รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

การต่ออายุสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท และ สส.ชสอ.

ตามที่สหกรณ์ เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  รายชื่อผู้ที่สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564